Artikkelilista

Vesien tila

09.05.2017

Alueen lukuisat järvet ovat tyypillisesti ruskeavetisiä ja humuspitoisia. Huomattava osa vesiin kohdistuvasta kuormituksesta tulee maataloudesta ja haja-asutuksesta. Peltojen osuus vesistöalueen kokonaispinta-alasta on 23 %.

Osassa alueen järvistä veden laatu on hyvää, Lapijoessa tyydyttävää. Vaikka jokivesi on ajoittain humuspitoista, vesi on kuitenkin käyttökelpoista ja mahdollistaisi esimerkiksi joen nykyistä aktiivisemman virkistyskäytön.

Veden riittävyys on kuitenkin ongelma kuivimpina aikoina ja se hankaloittaa esim. melontaa ja soutua. Käytön kehittämisen painopisteitä ovat muun muassa vesistöjen säännöstelyn, tulvasuojelun ja eri käyttömuotojen yhteensovittaminen, luonnon monimuotoisuuden ja kalataloudellisten arvojen säilyttäminen ja parantaminen, kulttuuriympäristöjen ja maisemansuojelun edistäminen, virkistyskäyttömahdollisuuksien ja vesiliikenteen parantaminen ja vesistöjen ennallistaminen ja kunnostaminen.

Monet tahot tekevät yhteistyötä jokien tilan parantamiseksi ja turvaamiseksi. Vesien tilan parantamisessa tavoitteet kohdistuvat kokonaiskuormituksen vähentämiseen sekä vesien tilaan ja vesiluontoon vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen. Tärkeitä painopisteitä ovat muun muassa maa- ja metsätalouden vesistökuormituksen vähentäminen, asutuksen jätevesikuormituksen vähentäminen sekä ympäristötietoisuuden ja vesienhoidon kansalaisaktiivisuuden lisääminen.